Αντιοξειδωτικοί & Προ-Οξειδωτικοί παράγοντες Α-Λιποϊκού & Διυδρολιποϊκού Οξέως

 Αντιοξειδωτικοί & Προ-Οξειδωτικοί παράγοντες Α-Λιποϊκού & Διυδρολιποϊκού Οξέως
Οι δραστικές μορφές οξυγόνου (ROS) και οξειδίου του αζώτου (RNOS) παράγονται ως παραπροϊόντα του οξειδωτικού μεταβολισμού. Μια σημαντική λειτουργία για τα ROS και τα RNOS είναι η ανοσολογική άμυνα του ξενιστή. Πρόσφατα τα στοιχεία δείχνουν ότι το ROS και το RNOS μπορούν επίσης να λειτουργήσουν ως μόρια σήμανσης, εντούτοις, τα υψηλά επίπεδα ROS και RNOS μπορεί να είναι επιβλαβή σε κυτταρικά μακρομόρια και φαίνεται να εμπλέκονται στην παθογένεια και την εξέλιξη διάφορων χρόνιων ασθενειών.

Τόσο το λιποϊκό όσο και το διυδρολιποϊκό οξύ παρουσιάζουν άμεσες ιδιότητες σάρωσης ελεύθερων ριζών και λειτουργούν ως ένα οξειδοαναγωγικό ζευγάρι, ισχυρό αναγωγικό με χαμηλό δυναμικό οξειδοαναγωγής.

Με βάση μελετών η συμπληρωματική χορήγηση α-λιποϊκού οξέως μειώνει το οξειδωτικό στρες και αποκαθιστά μειωμένα επίπεδα άλλων αντιοξειδωτικών in vivo. Επίσης υπάρχουν  στοιχεία που υποδεικνύουν ότι το α- λιποϊκό οξύ και το διυδρολιποϊκό οξύ μπορεί να ασκούν προ-οξειδωτικές ιδιότητες in vitro. Τα δεδομένα συτά παρουσιάστηκαν σε αυτή την ανασκόπηση και δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Toxicology and Applied Pharmacology.

Προ-οξειδωτικές ιδιότητες α-λιποϊκού και διυδρολιποϊκού οξέως.

Οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις με ελεύθερο και αιμικό σίδηρο.

Χρησιμοποιώντας διάφορα μοντέλα συστήματος α-λιποϊκού και διυδρολιποϊκού οξέως αναφέρθηκε ότι ασκούν  προ-οξειδωτικές ιδιότητες in vitro. Το διυδρολιποϊκό οξύ επιτάχυνε την εξαρτώμενη από το σίδηρο δημιουργία ριζών υδροξυλίου και υπεροξείδωση λιπιδίων σε λιποσώματα, πιθανώς με αναγωγή του σιδήρου. Αυτή η προ-οξειδωτική δράση τυο διυδρολιποϊκού παρεμποδίστηκε από το α-λιποϊκό οξύ. Επίσης, υπό ορισμένες συνθήκες, το διυδρολιποϊκό οξύ σε συγκέντρωση 0,1mM επιτάχυνε την αδρανοποίηση της α1-αντιπρωτεϊνάσης που εκτίθεται σε ιονίζουσα ακτινοβολία υπό ατμόσφαιρα Ν2Ο/Ο2 ενώ σε συγκέντρωση 1mM αύξησε την απώλεια δραστικότητας της κινάσης της κρεατίνης σε ανθρώπινο πλάσμα που εκτίθεται σε καπνό τσιγάρου.

Σε μια άλλη μελέτη αξιολογήθηκε η αντιδραστικότητα του α-λιποϊκού οξέως και του διυδρολιποϊκού και άλλων ενώσεων θειόλης προς διαφορετικές οξειδοαναγωγικές καταστάσεις της μυοσφαιρίνης. Σε αντίθεση με τα δισουλφίδια της γλουταθειόνης και την κυστεϊνη, το α-λιποϊκό συνεργάστηκε αποτελεσματικά με την υψηλής οξειδωτικής κατάστασης της μυοσφαιρίνης, τη φερρυλομυοσφαιρίνη, είτε άμεσα μειώνοντας τον αιμικό σίδηρο προς σχηματισμό μεταμυογλοβίνης ή μέσω αντίδρασης με τον δακτύλιο πυρρόλης προς σχηματισμό σουλφυμυογλοβίνης. Το Διϋδρολιποϊκό οξύ επίσης μείωσε τη μεταμυογλοβίνη σε οξυμυογλοβίνη.

Επίδραση στη  μιτοχονδριακή διαπερατότητα
Η μιτοχονδριακή μετάπτωση διαπερατότητας (MPT) είναι μια μη-επιλεκτική διαπερατότητα της εσωτερικής μιτοχονδριακής μεμβράνης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια συστατικών μήτρας, σημαντική διόγκωση του οργάνου, ρήξη της εξωτερικής μεμβράνης, απελευθέρωση του κυτοχρώματος c, και τελικά κυτταρικό θανάτο. Προωθείται με συσσώρευση ιόντων ασβεστίου, οξείδωση του μιτοχονδριακού NADPH, ανόργανου φωσφορικού άλατος και θειολικών οξειδωτικών, ενώ παρεμποδίζεται από τα αναγωγικά της θειόλης και μείωση μιτοχονδριακού NADP.

Στοιχεία υποδηλώνουν ότι η ΜΡΤ μπορεί να σχετίζεται με την κατάσταση οξειδοαναγωγής των μιτοχονδρίων και ότι η σχέση μεταξύ συσσώρευσης μιτοχονδριακού ασβεστίου και MPT μπορεί να είναι το οξειδωτικό στρες. Συγκεντρώσεις λιποϊκού οξέως και διυδρολιποϊκού (0,010-0,1 mM) φάνηκε ότι προάγουν την ΜΡΤ σε ηπατοκύτταρα και απομονωμένα μιτοχόνδρια του ήπατος σε αρουραίους. Το διυδρολιποϊκό οξύ τόνωσε αποτελεσματικότερα τη μιτοχονδρινδριακή διαπερατότητα  από το α-λιποϊκό, γεγονός που υποδηλώνει ότι διαφορετικοί μηχανισμοί μπορεί να εμπλέκονται στην οξείδωση του α-λιποϊκού.

Επίδραση στην πρόσληψη κυτταρικής γλυκόζης.
Το α-λιποϊκό οξύ έδειξε ότι μειώνει αυξημένα επίπεδα γλυκόζης σε ζωϊκά μοντέλα με διαβήτη και σε άτομα με διαβήτη τύπου 2. Μελέτες που διεξάγονται σε κύτταρα που αποκρίνονται στην ινσουλίνη έδειξαν ότι το α-λιποϊκό οξύ διεγείρει ταχέως την πρόσληψη γλυκόζης ενεργοποιώντας την οδό σηματοδότησης της ινσουλίνης. Πολλές από τις ενδείξεις δείχνουν ότι η οδός σηματοδότησης της ινσουλίνης είναι ευαίσθητη στην ενδοκυτταρική οξειδοαναγωγική κατάσταση και ότι η οξείδωση των ομάδων θειόλης που υπάρχουν στην α-υπομονάδα του υποδοχέα της ινσουλίνης μπορεί να οδηγεί σε αύξηση την ενδογενής δραστικότητας της κινάσης της τυροσίνης και έτσι να ενεργοποιοείται η οδός σηματοδότησης ινσουλίνης. Επιπλέον επώαση των λιποκυττάρων 3T3-L1 με α-λιποϊκο όξύ πρόσφατα φάνηκε ότι διεγείρει την πρόσληψη γλυκόζης με την αύξηση των ενδοκυτταρικών οξειδωτικών επιπέδων.

Το α-λιποϊκό οξύ φαίνεται να ρυθμίζει την πρόσληψη γλυκόζης μεταβάλλοντας την ενδοκυτταρική οξειδοαναγωγική κατάσταση και ότι ο υποδοχέας ινσουλίνης μπορεί να ο κυτταρικός στόχος δράσης του λιποϊκού οξέως. Περαιτέρω έρευνες in vivo απαιτούνται για να γίνει γνωστό αν το α –λιποϊκό οξύ ρυθμίζει αυτές τις διαδρομές σήμανσης.

Αντιοξειδωτικές ιδιότητες α-λιποϊκού και διυδρολιποϊκού οξέως.

Άμεσοι σαρωτές ελευθέρων ριζών

Σε διάφορα συστήματα μοντέλων το α-λιποϊκό και διυδρολιποϊκό οξύ βρέθηκαν ότι είναι ιδιαίτερα δραστικά έναντι ποικιλίας δραστικών μορφών οξυγόνου in vitro. Το λιποϊκό οξύ εξουδετερώνει τις υδροξυλικές ρίζα, υποχλωριώδες οξύ το οξυγόνο, καθώς επίσης σχηματίζει σταθερά σύμπλοκα με μαγγάνιο, χαλκό, ψευδάργυρο και χηλικοποιημένο σίδηρο. Το διυδρολιποϊκό οξύ αποδείχθηκε ότι απομακρύνει τις ρίζες υδροξυλίου, υποχλωριώδη οξύ, υπεροξυλική ρίζα και ρίζες υπεροξειδίου και χηλικοποιεί τα ιόντα σιδήρου.

Τόσο το α-λιποϊκό όσο και το διυδρολιποϊκό στο συγκεντρώσεις 0,01-0,5 mM προστατεύουν αποτελεσματικά από την προκαλούμενη από υπεροξυνιτρώδη αδρανοποίηση της α1-αντιπρωτεϊνάσης και αναστέλλουν τη νίτρωση της L-τυροσίνης από υπεροξυνιτρίτη.

Οξειδοαναγωγικές δράσεις με άλλα αντιοξειδωτικά
Το οξειδοαναγωγικό ζεύγος  α-λιποϊκό / διυδρολιποϊκό φαίνεται να να είναι σε θέση να αναγεννά άλλα αντιοξειδωτικά. Το διυδρολιποϊκό είναι σε θέση να αναγεννήσει άμεσα το GSSG στη GSH γλουταθειόνη. Ενδοπεριτοναϊκή ή ενδογαστρική χορήγηση α-λιποϊκού  σε αρουραίους επίσης αύξησε τα επίπεδα γλουταθειόνης σε διάφορους ιστούς in νίνο.

Ενίσχυση της ενδοκυτταρικής διαθεσιμότητας κυστεϊνης, παρακάμπτοντας το σύστημα μεταφοράς κυστίνης που περιορίζει την ταχύτητα, προτάθηκε να είναι ο βασικός μηχανισμός του α-λιποϊκού οξέως  στην αύξηση των επιπέδων GSH που παρατηρήθηκαν τόσο in vitro όσο και στο vivo.

Το ζευγάρι α-λιποϊκού/διυδρολιποϊκού οξέως μπορεί να συμβάλει στην αναγέννηση της βιταμίνης Ε από την οξειδωμένη μορφή του σε βιολογικά συστήματα.

Ιη νίνο αντιοξειδωτική δραστικότητα.
Χρησιμοποιώντας διάφορα πειραματικά μοντέλα, αρκετές μελέτες παρείχαν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η χορήγηση συμπληρώματος α-λιποϊκού οξέως μειώνει το οξειδωτικό στρες και αποκαθιστά μειωμένα επίπεδα άλλων αντιοξειδωτικών υπό διάφορες φυσιολογικές και παθοφυσιολογικές ιδιότητες συνθήκες in vivo.

Συμπληρωματική χορήγηση α-λιποϊκού οξέως (600 mg/ημέρα,2 μήνες) σε υγιείς ανθρώπους μειώθηκαν τα επίπεδα ουρικών F2-ισοπροστανίων, ένα βιοδείκτη υπεροξείδωσης λιπιδίων και αύξησε το χρόνος υστέρησης της οξειδώσεως LDL in νίνο.

Η γήρανση πιστεύεται ότι οφείλεται στη δια βίου παραγωγή των ROS και RNOS ως παραπροϊόντα οξειδωτικού μεταβολισμού που οδηγούν στη συσσώρευση DNA, λιπιδίων και πρωτεϊνικών βλαβών σε πολλαπλά επίπεδα κυττάρων και ιστών, τα οποία τελικά προκαλούν το εμφάνιση του φαινοτύπου ηλικίας στο επίπεδο του οργανισμού.

Συμπληρωματική χορήγηση α-λιποϊκού οξέως για 2 εβδομάδες οδήγησε σε σημαντική μείωση της σχετιζόμενης με την ηλικία αύξησης της οξειδωτικής παραγωγής από καρδιακά μυοκύτταρα, αποκατέστησε τη μείωση του μυοκαρδιακού ασκορβικού οξέος και μείωσε την οξειδωτική βλάβη DΝΑ στον καρδιακό ιστό αρουραίων προχωρημένης ηλικίας.

Διάφορες ενδείξεις δείχνουν ότι το α-λιποϊκό οξύ ασκεί ισχυρή αντιοξειδωτική δραστικότητα in vitro και in vivo. Συμπληρώματα διατροφής α-λιποϊκού έχουν  χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε μια ποικιλία από συνθήκες που συνδέονται με μια ανισορροπία της οξειδοαναγωγής κατάστασης, όπως η ισχαιμία-επαναιμάτωση, πολυνευροπάθεια, διαβήτης, AIDS, υπέρταση και ηπατικές διαταραχές.

Πηγή:
  • Moini, H., et al (2002) Antioxidant and prooxidant activities of alpha-lipoic acid and dihydrolipoic acid. Toxicol. Appl. Pharmacol. 182:84-90.
Σχετικό προϊόν: Silymarin & A-Lipoic Acid Complex
Πείτε μας τη γνώμη σας
Παρακαλώ Επιλέξτε Βαθμολογία...

Παρακαλώ Εισάγετε Όνομα...

Παρακαλώ ελέγξτε το πεδίο ασφαλείας.
Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Είναι σημαντική για εμάς η άποψή σας! Το σχόλιο σας θα εμφανιστεί σε λίγο.
Είσοδος Μελών
Διεύθυνση E-Mail:
Κωδικός:
Νέος Πελάτης
Είστε νέος πελάτης;
Με τη δημιουργία λογαριασμού στο Natural Doctor έχετε τη δυνατότητα να ψωνίζετε πιο γρήγορα, να είστε ενημερωμένοι για την κατάσταση των παραγγελιών σας, και να κρατάτε αρχείο των παραγγελιών που έχετε κάνει.